Nasze usługi

Otrzy­mu­jesz samochód bez angażowa­nia włas­nych pieniędzy! Pono­sisz tylko fak­ty­czne koszty użytkowa­nia auta w postaci stałej, miesięcznej raty!

Opiekę nad samo­chodami pozostaw spec­jal­is­tom. Bez żadnych dodatkowych opłat zajmiemy się Twoimi samo­chodami, obniżymy koszty ich eksploat­acji i wys­taw­imy jedną, zbior­czą fakturę.

Ide­alne rozwiązanie dla małych i śred­nich firm. Budu­jemy Twoją flotę już od jed­nego samo­chodu, który otrzy­mu­jesz bez angażowa­nia włas­nych pieniędzy! Płacisz tylko stałą, miesięczną ratę.

Potrze­bu­jesz samo­chodu „na wczo­raj”? Nie wiesz na jak długo? Ta usługa jest właśnie dla Ciebie.

Podziel się ze znajomym

Szy­bki dostęp

Oferta

Na czym pole­gają nasze usługi?


Flex Rent

Kalku­la­tor wyna­jmu krótkoterminowego


Full Ser­vice Leasing

Kalku­la­tor wyna­jmu długoterminowego

Pro­jekt i real­iza­cja PDWA